Search
Close this search box.

ויהי אחרי ימי הפסח

מאמר תורני

מאת הרב יחזקאל וויספיש מח"ס 'חמדת יחזקאל' ומו"ץ בבני ברק

עוד לא סיימנו עם ההשפעות הרוחניות של חג הפסח, כי עדיין אנחנו בעיצומם של ימי העומר, המכונים כימי חוה"מ שבין פסח לעצרת (כדברי הרמב"ן בפרשת אמור) אבל אנחנו כן לאחר ההשפעות הגשמיות של חג הפסח, החג שכ"כ הרבה התכוננו אליו, בניקיונות וקניות רבים כ"כ. אך לנו במיוחד רגישי המעיים, התווספה לנו עוד הכנה מיוחדת שלא רבים ישכילו זאת.
שכן חג הפסח מתאפיין בייחודיותו כחג שמצוותיו סובבים והולכים בענייני אכילה ושתייה, המצות והמרור וד' כוסות, כל אלו מביאים בהם חששות רבות לרבים מאיתנו, האם נוכל לקיימם כמו כל יהודי ויהודייה, האם אין באכילת המצות חשש סכנה ח"ו, גם על התרופות למיניהן ותחליפי המזון אשר רבים ממשפחת עזרי מעם- זקוקים להם, התעוררו חששות וספקות האם אין בהם חשש חמץ ואולי ניתן למצוא פתרונות חלופיים.
כל אלו התנקזו אל בית ההוראה שהקימו בעזרי מעם המיוחד, בשילוב רפואה והלכה, לדון בכל מקרה לגופו, ולקבוע הנחיות ברורות במגוון הפרטים הנדרשים.
מפליא הוא לראות את ישראל קדושים, את עוצמת הכיסופים שלהם לעשות הכול ובלבד שיזכו להיות נשמרים מחשש איסור, ולזכות לקיים את מצוות החג, גם אם יעלה בקושי ולפעמים בייסורים וכאבים עזים. אשריכם ישראל.
ומפסח אנו ממשיכים לימי העומר. סופרים בדקדקנות יום אחר יום, מתוך תקווה וגעגועים לזכות למתן תורה, לקבל התורה באהבה.
וכאן יש לנו שוב הזדמנות מיוחדת לקבוע בנפשנו התחזקות לשקוד בתורה במיצוי הזמן והכוח למרות שמצוי אצל אנשים למודי סבל וחולי מתמשך, כמו חולי מעיים, שתש כוחם הפיזי וגם מתלווה לזה תשישות הנפש, וקושי בריכוז המחשבה. שמרגישים שכעת לא הזמן הראוי ללימוד. בליבם הם מקווים שיבואו זמנים אחרים, שאז יוכלו לחזור ללימודים כבימים עברו.
אבל עלינו להתחזק בדברי הרמב"ם, בהלכות ת"ת, וז"ל: "הכל חייבים בת"ת, בין עני ובין עשיר בין בריא ואפילו בעל ייסורים"…(וכ"ה בטוש"ע יו"ד סי' רמ"ו עי"ש) אדרבא, נעורר את עצמנו בזכות שנפלה בחלקנו לקיים בעצמנו ללמוד תורה מתוך הדחק, בבחינת תורה שלמדתי באף- היא שעמדה לי. ובכך נבוא לחג השבועות נכונים ומזומנים לומר נעשה ונשמע.
ויה"ר שיתרפאו כל בעלי המומים למיניהם.

*המידע המופיע באתר הוא מידע כללי בלבד. אין לראות בו ייעוץ רפואי כלשהו או המלצה לטיפול, ואינו מהווה תחליף לחוות דעת מקצועית או לטיפול רופא מוסמך. באם הנך חולה, אנו ממליצים על פניה לרופא מוסמך לצורך קבלת אבחנה וייעוץ. 

מאמרים נוספים:

הצטרפו לרשימת התפוצה של עמותת עזרי מעם!

כל החדשות, כל האירועים, כל העדכונים!